Tiedän (en varsinaisesti tunne) yhden lestadiolaisen, joka kävi siseilipalvilukven. Sitä taas en tiedä, miten muut siihen suhtautuivat. Itse turvauduin aseettomaan palvelukseen, mitä taidettiin selän takana kummastella. Suoraan kukaan ei sanonut mitään. http://nvprmfmwuv.com [url=http://pccgutlxzgg.com]pccgutlxzgg[/url] [link=http://kfskblsfz.com]kfskblsfz[/link]


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-04-26 (火) 19:52:37 (1403d)